Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên chất vấn về tình hình thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới (Công văn số 1299 /UBND-KTN, ngày 09/12/2019).

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh