Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành Kế hoạch sơ kết thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138) ban hành Kế hoạch sơ kết thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020 (Kế hoạch số 53/KH-BCĐ, ngày 15/5/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Nội dung tập trung vào đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà trường, công tác tham mưu của Ban Chỉ đạo 138 các cấp, sự phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tham mưu chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đánh giá kết quả tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” .

 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh sơ kết bằng văn bản. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể, xã, phường, thị trấn tiến hành sơ kết từ cơ sở. Thời gian sơ kết từ ngày 19/8/2015 đến ngày 19/8/2020./.

 

Bích Diệp