Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020

Ảnh minh họa

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020 (Kế hoạch số 14/KH-UBND, ngày 21/1/2020).

 

Đối tượng kiểm tra: Các sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, các phòng, đơn vị trực thuộc UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Nội dung tập trung kiểm tra việc thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo các văn bản của Trung ương và của tỉnh./.

 

Bích Diệp