Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1649-CV/TU, ngày 20/1/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

 

http://images.quehuongonline.vn/upload/20150829/212021_a2.jpg

Ảnh minh họa (Internet)

Yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chỉ thị số 38-CT/TW đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm mở rộng, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 38-CT/TW. Cụ thể tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức hữu nghị trên địa bàn tỉnh theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại của đảng và ngoại giao nhà nước, chỉ đạo các tổ chức hữu nghị bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; thực hiện tốt chủ trương mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối tác, vận động kiều bào người Lạng Sơn đang sinh sống ở nước ngoài hướng về đất nước, về tỉnh, góp phần tham gia xây dựng, phát triển đất nước và tỉnh Lạng Sơn.

 

Thùy Linh