Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 11/11 đến ngày 17/11/2019)

UBND tỉnh họp thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn; Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh; Phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn; Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Gia; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Đề nghị tài trợ vốn để thực hiện khắc phục vị trí điểm đen tai nạn giao thông... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

UBND tỉnh họp thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 11/11/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến thông qua các Nội dung: Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020; Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2019; nhiệm vụ kế hoạch năm 2020; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 vốn ngân sách tỉnh; Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, dự kiến kế hoạch năm 2020; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2020; Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2019; đề xuất nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2020; Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019; dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2211/QĐ-UBND ngày 13/11/2019) phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tại khối 2, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

 

Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Diện tích khu đất đấu giá 1.462 m2 (gồm 16 ô đất). Tiền mua hồ sơ của người tham gia đấu giá đất: 500.000 đồng/1 hồ sơ đăng ký. Tiền đặt trước tham gia đấu giá đất: Tối thiểu là 15%, tối đa không quá 20% giá khởi điểm của ô đất đấu giá quyền sử dụng đất. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá: Quý IV/2019.

 

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh

 

Nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2212/QĐ-UBND ngày 13/11/2019) Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh.

 

Theo đó, trong năm 2020 Thanh tra tỉnh sẽ thực hiện 10 cuộc thanh tra chuyên đề tại các sở, ngành, UBND các huyện và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

 

Nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2219/QĐ-UBND ngày 14/11/2019) phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

 

Theo đó, sẽ chuyển hình thức sở hữu 37,33% vốn nhà nước thành hình thức đa sở hữu, với số lượng cổ phần chào bán là 450.722 cổ phần, giá khởi điểm 13.100 đồng/cổ phần. Phương thức chuyển nhượng vốn thực hiện đấu giá cổ phần trên nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo toàn vốn. Địa điểm tại trụ sở Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn thông qua tổ chức tài chính trung gian. Thời gian hoàn thành Quý IV năm 2019.

 

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Gia

 

Nhằm cải thiện điều kiện về cơ sở hạ tầng tại các xã: Hồng Thái, Tân Văn, Thiện Long, Thiện Hòa, Tân Hòa, Hồng Phong, huyện Bình Gia góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2098/QĐ-UBND ngày 15/11/2019) chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Gia.

 

Theo đó, sữ đầu tư tổng cộng 15 công trình, gồm: Đầu tư cứng hóa 03 tuyến đường giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B và 02 cầu bản; Xây dựng 02 công dự án điện với 01 biến áp; 1,85km đường dây trung thế và 9,8km hệ thống đường dây hạ thế; Xây dựng 01 nhà văn hóa. Xây dựng 02 trạm y tế. Xây dựng và sửa chữa 05 dự án thủy lợi. Dự kiến tổng mức đầu tư toàn bộ danh mục dự án: 45.040 triệu đồng.

 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

  Nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản, UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 1221/UBND-KTN ngày 15/11/2019) thủ trưởng các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường: tham mưu cho UBND tỉnh đình chỉ khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường. Yêu cầu tổ chức, cá nhân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm trong khai thác khoáng sản.

 

Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế, Công an tỉnh: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện thiết kế mỏ sau khi được phê duyệt; quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động.

 

UBND các huyện, thành phố: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là đối với khoáng sản cát, sỏi lòng sông.

 

Đề nghị tài trợ vốn để thực hiện khắc phục vị trí điểm đen tai nạn giao thông

 

Nhằm khắc phục, cải tạo các điểm đen mất an toàn giao thông, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn, UBND tỉnh vừa đề nghị (số 1225/UBND-KTN ngày 15/11/2019) Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam xem xét, tài trợ cho tỉnh Lạng Sơn để thực hiện công trình: Cải tạo điểm đen tai nạn giao thông tại Km5+900, đường tỉnh ĐT.226, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 2,0 tỷ đồng.