Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập UBND Tỉnh on 19 November 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2908/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
1. BieuTK2019c-1_Signed.pdf 583.3 KB