Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chấn chỉnh việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, mạng xã hội và thông tin trên mạng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Để khắc phục và chấn chỉnh việc đăng tải, quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, mạng xã hội theo đúng quy định của pháp luật, Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành kỷ luật phát ngôn quy định tại Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không sử dụng mạng xã hội (đặc biệt là facebook) cho mục đích cá nhân trong giờ làm việc; quán triệt phóng viên, cộng tác viên trong quá trình tác nghiệp phải đảm bảo khách quan, công tâm không viết, nêu vấn đề một cách không rõ, mập mờ gây hiểu lầm hoặc định hướng dư luận theo chiều hướng tiêu cực, phải tuân thủ Luật Báo chí năm 2016, các quy định về tôn chỉ mục đích của tờ báo và các quy định khác của pháp luật…; quản lý hoạt động các trang Thông tin điện tử, trang Thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm (Công văn số 1492 /STTTT-Ttra, ngày 21/10/2019)./.

 

Bích Diệp