Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy (Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 15/10/2019).

 

Résultat de recherche d'images pour "đại hội đảng bộ tỉnh lạng sơn"

Ảnh minh họa

Theo đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể  lãnh đạo cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng trong công tác cán bộ, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ lam công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ, không để xảy ra tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “tư duy nhiệm kỳ”, “lợi ích nhóm”…; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước và quy định của cấp ủy các cấp về công tác cán bộ. Việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách đối với cán bộ phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, chế độ, chính sách theo đúng quy định hiện hành; việc sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, nhất là những nơi sắp xếp lại đơn vị hành chính phải gắn chặt với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện tinh giản biên chế theo nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và trong sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là giám sát, phản biện, tham gia ý kiến về tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, sắp xếp và tổ chức bộ máy theo quy định của Trung ương, của tỉnh, kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

 

Thùy Linh