Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ

UBND tỉnh vừa có chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 118-KH/TUngày 06/9/2019 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Công văn số 1067/UBND-KGVX ngày 10/10/2019).

 

Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt sâu rộng bằng các hình thức phù hợp  đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân về Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và các văn bản liên quan, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí, thước đo đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước.

 

Cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch số 118-KH/TU vào chương trình, kế hoạch của ngành, địa phương phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội; triển khai, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi Sở Khoa học và công nghệ tổng hợp.

 

Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, hội viên và Nhân dân về các nội dung phát triển khoa học và công nghệ./.

 

Phương Linh