Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai thực hiện Luật thi hành án hình sự năm 2019

Triển khai thực hiện Luật thi hành án hình sự năm 2019 cần bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của lãnh đạo UBND tỉnh, sự phối hợp hiệu quả, chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, UBND các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan. Đó là nội dung trong Kế hoạch triển khai thực hiện Luật thi hành án hình sự năm 2019 vừa được UBND tỉnh ban hành (Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 09/10/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật gồm tổ chức quán triệt, phổ biến, tập huấn Luật, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyển, phổ biến khác phù hợp. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án hình sự nhằm bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về thi hành án hình sự, thuận lợi trong triển khai thực hiện. Ngoài ra, tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật./.

 

Phương Linh