Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 02/9 - 08/9/2019)

Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Phê duyệt nhu cầu hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2019 - 2020.

 

Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 06/9/2019 chỉ đạo về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2020 theo đúng quy định, bảo đảm công khai, dân chủ, giao quân đủ chỉ tiêu, chất lượng, đúng thời gian. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp cung cấp nguồn xét tuyển gọi công dân nhập ngũ bảo đảm các tiêu chuẩn chính trị, đạo đức theo quy định. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, giáo dục truyền thống về quê hương đất nước, nêu cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của đoàn viên, thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Phê duyệt nhu cầu hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2019 - 2020

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 06/9/2019. Tổng số chỉ tiêu hợp đồng lao động được phê duyệt: 876 chỉ tiêu giáo viên và 365 chỉ tiêu nhân viên, trong đó cấp tỉnh: 03 chỉ tiêu giáo viên và 52 chỉ tiêu nhân viên; cấp huyện: 873 chỉ tiêu giáo viên và 313 chỉ tiêu nhân viên. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Thực hiện xét tuyển, phê duyệt danh sách lao động hợp đồng; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện hợp đồng lao động theo đúng quy định pháp luật và đúng theo số lượng, cơ cấu đã được phê duyệt. Chế độ tiền lương trả cho lao động hợp đồng được xác định tương quan đối với công chức, viên chức có cùng trình độ, vị trí việc làm theo quy định hiện hành.

 

Ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 về bộ tiêu chí trên. Các sở, ngành gồm 8 lĩnh vực đánh giá, 39 tiêu chí, 58 tiêu chí thành phần; cấp huyện gồm 8 lĩnh vực đánh giá, 42 tiêu chí, 58 tiêu chí thành phần. Các lĩnh vực đánh giá gồm: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, Cải cách tài chính công, Hiện đại hóa hành chính. Đối với các sở có thêm nội dung đánh giá: Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đối với UBND cấp huyện có thêm nội dung đánh giá: Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tổng điểm đánh giá của Chỉ số CCHC là 100 điểm.

 

Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em năm 2019 - 2020

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 06/9/2019. Mục tiêu giảm tỷ lệ trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên tổng số trẻ em toàn tỉnh xuống còn 12 - 15%, 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. Một số nội dung trọng tâm: Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em; củng cố hệ thống tổ chức, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở các cấp; phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em chuyên nghiệp, có đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu cần sự bảo vệ của mọi trẻ em; hoàn thiện hệ thống theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình.

 

Kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2020

 

UBND tỉnh ban hành nội dung trên tại Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 06/9/2019. Một số mục tiêu cụ thể: Trên 90% phụ nữ mang thai được tư vấn dinh dưỡng bao gồm các thông tin: Chế độ dinh dưỡng hợp lý khi mang thai, chế độ nghỉ ngơi, bổ sung viên sắt, viên đa vi chất phòng chống thiếu máu thiếu sắt; trên 60% bà mẹ có con dưới 2 tuổi được tham gia các lớp, buổi thực hành dinh dưỡng hợp lý cho trẻ. Trên 60% bà mẹ có con < 5 tuổi được cung cấp kiến thức dinh dưỡng hợp lý và chăm sóc trẻ; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 26%; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng gầy còm ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 5%; trên 95% trẻ em trong độ tuổi được tẩy giun 2 lần/năm, trên 90% bà mẹ sau sinh trong vòng tháng đầu được uống bổ sung Vitamin A liều cao.

 

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ

 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Kế hoạch 151/KH-UBND, ngày 05/9/2019. Một số nội dung: Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án do HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực của đội ngũ công chức tham mưu công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, người được giao làm công tác pháp luật tại doanh nghiệp; xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.