Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030”

UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030” (Quyết định số 1533/QĐ-UBND, ngày 15/8/2019).

 

Ảnh minh họa

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai thực hiện tại 11/11 huyện, thành phố thuộc tỉnh Lạng Sơn, thời gian từ năm 2019 đến năm 2030.

 

Phấn đấu năm 2030: Tiêu chuẩn hóa từ 135-140 sản phẩm của các địa phương, xây dựng 06 làng (bản) văn hóa du lịch cộng đồng; củng cố, kiện toàn 70, phát triển mới 80 tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã) để tham gia tích cực Chương trình OCOP; xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu sản phẩm OCOP cấp tỉnh hỗ trợ tích cực công tác quản lý nhà nước và kết nối thông tin, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP cấp tỉnh; tập huấn nâng cao năng lực 100% cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, chủ doanh doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất tham gia Chương trình OCOP về nghiệp vụ quản lý, điều hành Chương trình; triển khai xây dựng hệ thống trung tâm, cửa hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP gồm 12 điểm giới thiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn 11 huyện, thành phố (mỗi huyện 01 điểm, riêng thành phố có 02 điểm (01 điểm của thành phố, 01 điểm của tỉnh)./.

 

Bích Diệp