Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 15/7 - 21/7/2019)

Thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh. Tăng cường xử lý, ngặn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

 

Thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh

 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 675/UBND-TH ngày 15/7/2019 chỉ đạo thực hiện nội dung trên. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện các nghị quyết được kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XVI thông qua; tăng cường tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết và tham gia thực hiện, thụ hưởng các cơ chế, chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện kịp thời, hiệu quả các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh; tập trung  giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được phân công quản lý.

 

Tăng cường xử lý, ngặn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 702/UBND-NC ngày 19/7/2019. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khắc phục ngay tình trạng gây khó khăn, phiền hà trong tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả”; chú trọng kiểm tra, giám sát việc giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp; thường xuyên rà soát các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc cắt bỏ những thủ tục không cần thiết, rườm rà; thực hiện nghiêm quy trình, quy định khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần; chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017.

 

Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020

 

Bộ tiêu chí được ban hành tại Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh. Gồm 07 tiêu chí thành phần: Nhà ở và vườn hộ gia đình, Đường giao thông, Nhà văn hóa và Khu thể thao thôn, Phát triển sản xuất và giảm nghèo, Văn hóa, Giáo dục, Y tế, Vệ sinh môi trường, An ninh, trật tự xã hội và Bình đằng giới.  Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu phải đạt các chỉ tiêu như: Từ 90% trở lên số nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định, 100% đường trục thôn, ngõ xóm trong khu dân cư được cứng hóa, có hệ thống thoát nước hai bên đường, có điện chiếu sáng; tỷ lệ hộ nghèo trong khu dân cư theo chuẩn nghèo đa chiều dưới 2%; 100% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; trong khu dân cư có ít nhất từ 02 mô hình sản xuất có hiệu quả trở lên (trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ,…) thu nhập từ 50-70 triệu đồng/mô hình/năm…

 

Chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

 

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 692/UBND-KGVX ngày 17/7/2019. Yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, công khai, minh bạch công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định, bảo đảm phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm, làm qua loa, nghiêm cấm việc luân phiên hộ nghèo, đưa vào danh sách hộ nghèo những đối tượng không đủ điều kiện; trong quá trình điều tra, rà soát, phải thực hiện nghiêm túc quy định việc niêm yết công khai danh sách hộ thuộc diện bình xét, tổ chức thẩm định kết quả điều tra, rà soát của các xã, phường, thị trấn.

 

Công nhận 08 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Lạng Sơn năm 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 công nhận 08 sản phẩm trên gồm: Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thuỷ sản và đồ uống gồm 07 sản phẩm: Trà Ô Long (Công ty Cổ phần Chè Thái Bình Lạng Sơn), Tinh dầu hồi (Công ty TNHH chế biến và xuất khẩu nông lâm sản Lạng Sơn), Bún ngô (Cơ sở sản xuất bún ngô Thuận Anh), Gạo bao thai hồng Tràng Định (Hợp tác xã nông sản sạch Tràng Định), Hạt Mac Ca sấy nứt vỏ (Công ty cổ phần Mac ca & Sa chi Lạng Sơn), Rượu Mẫu Sơn đỉnh chai M2 (Công ty cổ phần Tấn Trường Lộc), Rượu G9 Mẫu Sơn Trà Ký (Hợp tác xã Thành Công). Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí: Cửa cuốn (Công ty TNHH MTV sản xuất cơ khí Thu Giang).

 

Đôn đốc triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng

 

UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng tại Công văn số 678/UBND-KTN ngày 15/7/2019. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc lộ trình đấu thầu qua mạng theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo tỷ lệ đã đăng ký, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, theo dõi, giám sát thực hiện. Chủ động đề xuất áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng đối với những gói thầu có đủ điều kiện, không phụ thuộc vào đề xuất của chủ đầu tư; tăng cường nắm bắt thông tin, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu, nhất là gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng.

 

Kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2035

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 19/7/2019. Giai đoạn 2019-2025, hoàn thiện các tiêu chí đô thị thành phố Lạng Sơn đạt điểm tối đa đô thị loại II; đầu tư hoàn thiện các tiêu chí đạt điểm lên đô thị loại IV, loại V; đầu tư nâng cấp các điểm dân cư tập trung (thị tứ) theo tiêu chí tối thiểu của đô thị loại V; lập các Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đối với các thị trấn. Giai đoạn 2025-2030, tiếp tục đầu tư nâng cấp các tiêu chí tối thiểu và hoàn thiện Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, Đề án nâng loại đô thị thành phố Lạng Sơn theo các tiêu chí  đô thị loại I; lập Đề án nâng loại đô thị các thị trấn lên loại IV. Đến năm 2035 phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh có 15 đô thị, trong đó có 01 đô thị loại I, 06 đô thị loại IV và 8 đô thị loại V.