Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo tập trung thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

UBND tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 (Công văn số 470/UBND-TH, ngày 28/5/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh; trong đó tập trung thực hiện Công văn số 404/UBND-TH ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; chú trọng khắc phục những hạn chế, yếu kém và rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những lĩnh vực, sản phẩm chủ lực, mũi nhọn của tỉnh; chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước qua địa bàn tỉnh, nhất là xuất khẩu nông sản; tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn các dự án đầu tư công, nhất là các chương trình, dự án trọng điểm, gắn trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ thu ngân sách nhà nước, bảo đảm đạt và vượt kế hoạch thu ở tất cả các lĩnh vực, các cấp gắn với siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, dập dịch tả lợn Châu Phi, có biện pháp đồng bộ bảo đảm tái đàn, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, từng bước chuyển sang chăn nuôi theo hướng công nghiệp để phát triển bền vững đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh./.

 

Bích Diệp