Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Ảnh minh họa

UBND tỉnh quyết định Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao

 

và Du lịch tỉnh Lạng Sơn  tại Quyết định số: 961/QĐ-UBND, ngày 27/5/2019.

 

Theo đó, thủ tục hành chính được cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc lĩnh vực Lưu trú du lịch (Công nhận cơ sở du lịch: Hạng  1-3 sao đối với cơ sở du lịch). Theo quy định  thời hạn giải quyết là 30 ngày, sau khi thực hiện cắt giảm còn 20 ngày. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ./.

 

Hằng Chi