Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng

UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng (Kế hoạch số: 95/KH-UBND, ngày 22/5/2019).

 

Ảnh minh họa

Kế hoạch đã đề ra một số mục tiêu cụ thể:  Năm 2019, tổ chức tập huấn, phổ biến Luật Quốc phòng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức; tổ chức tuyên truyền Luật Quốc phòng trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai thi tìm hiểu pháp luật về quốc phòng;  Năm 2020, hoàn thành thi tìm hiểu pháp luật về quốc phòng; sơ kết thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án, triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền cho những năm tiếp theo.

 

Nội dung thực hiện: Tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật Quốc phòng trong tháng 6/2019; Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về quốc phòng; Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác;  Tiếp nhận, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng./.

 

Hằng Chi