Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 21/01- 27/01/2019)

Chỉ đạo chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, triển khai Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND, Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

 

Chỉ đạo chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công  văn số 368/VP-KGVX ngày 25/01/2019. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt... để thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ kịp thời các đối tượng theo quy định, chú trọng chăm lo đời sống cho người lao động trước và trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường công tác phòng, chống mại dâm, ma túy; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn, tiết kiệm cho trẻ em; chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc quyền quản lý tăng cường tự kiểm tra, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

 

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21/1/2019. Bao gồm một số hình thức: Xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động TTĐN, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông hiện đại, khảo sát, xây dựng, củng cố, nâng cấp hệ thống TTĐN tại khu vực cửa khẩu, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển của tỉnh Lạng Sơn thông qua các kênh thông tin. Các sở, ban, ngành tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về biển đảo, phân giới cắm mốc, phản bác, đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tiếp tục chủ động theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước phản ánh về tình hình của tỉnh, cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trên địa bàn.

 

Công bố danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 02 năm 2019.

 

UBND tỉnh công bố danh sách thương nhân thương nhân được phép tái xuất hàng hoá thực phẩm đông lạnh qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sơn đợt 02 năm 2019 tại Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 21/01/2019. Công ty TNHH Hùng Dũng MC, địa chỉ: Số 42, đường Tuệ Tĩnh, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh được phép tái xuất hàng hóa là thực phẩm đông lạnh qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Công ty có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về hoạt động kinh doanh tái xuất đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện.

 

Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 79/UBND-KTTH ngày 22/01/2019 chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 về điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương quy định tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh. Kể từ ngày 17/12/2018, khoản thu tiền sử dụng đất do cơ quan Trung ương quản lý và thu nộp, bao gồm thu từ bán tài sản nhà nước, kể cả thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất, chuyển mục đích sử dụng đất do các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu hoặc doanh nghiệp mà có vốn của trung ương tham gia trước khi cổ phần hóa, sắp xếp lại và các đơn vị, tổ chức khác thuộc trung ương quản lý thực hiện điều tiết 100% về ngân sách Trung ương theo quy định tại Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND.

 

Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

 

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định nội dung, mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tại Công văn sô: 82/UBND-KTTH ngày 22/01/2019. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan kịp thời phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND nêu trên. Từ ngày 20/12/2018, nội dung, mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh.