Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 14/01- 20/01/2019)

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018. Phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Kế hoạch ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019

 

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2018. Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 30.583 hộ, chiếm tỷ lệ 15,83% (giảm 3,24% so với năm 2017, tương đương giảm 5.954 hộ); tổng số hộ cận nghèo 21.267 hộ, chiếm tỷ lệ 11,01% (giảm 0,89% so với năm 2017, tương đương giảm 1.534 hộ).

 

Phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động phong trào trên với chủ đề: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp” tại Công văn số 56/PĐ-UBND ngày 15/01/2019. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Thi đua thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao văn hóa công vụ; đẩy mạnh phát triển Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước giao; phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh toàn diện.

 

Kế hoạch ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 18/01/2019. Việc tổ chức phải tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, phô trương, lãng phí. Nội dung gồm: Ra quân làm thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường;  Làm đường giao thông nông thôn; Tổ chức lễ phát động Tết trồng cây và ra quân trồng cây, trồng rừng. UBND các huyện, thành phố tuỳ theo hiện trạng các công trình để ưu tiên tập trung sửa chữa, khắc phục trong đợt ra quân đầu xuân. Lễ phát động của các huyện  tổ chức từ ngày 11/02-12/02/2019. Lễ phát động của tỉnh tổ chức vào ngày 12/02/2019 tại Khu di tích thành Nhà Mạc, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

 

Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2019

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 15/1/2019. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các văn bản liên quan, các chương trình, kế hoạch về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; nâng cao năng lực cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý và tư vấn, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, tổ chức kiểm tra việc thực hiện và báo cáo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

 

Kế hoạch quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 11/1/2019. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh và UBND cấp huyện thường xuyên rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý VPHC để kịp thời phát hiện các quy định không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn trình xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định; tiếp tục phổ biến sâu rộng Luật xử lý VPHC và các văn bản pháp luật có liên quan; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC.

 

Chỉ thị về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16/01/2019. Yêu cầu Thủ trưởng Cục Thống kê, các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện phương án Tổng điều tra, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát nghiệp vụ thu thập số liệu tại địa bàn, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác Tổng điều tra; tuyên truyền, phổ biến, bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc Tổng điều tra. UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 26/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, cập nhật lại bảng kê, chọn điều tra viên và tổ trưởng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, đôn đốc cơ sở thực hiện thành công Tổng điều tra.

 

Kế hoạch tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 17/1/2019. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xác định rõ việc tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là một nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay và tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo; tuyên truyền sâu rộng, khuyến khích, động viên Nhân dân tích cực tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người đã chấp hành xong hình phạt tù sớm ổn định cuộc sống, tránh tái phạm, vi phạm pháp luật; tổ chức tiếp nhận, quản lý, giáo dục, dạy nghề, tạo điều kiện cho vay vốn, giải quyết việc làm, trợ giúp về tâm lý và hỗ trợ các thủ tục pháp lý.