Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo xử lý hợp tác xã nông nghiệp yếu kém, ngừng hoạt động lâu ngày

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý hợp tác xã (HTX) nông nghiệp yếu kém, ngừng hoạt động lâu ngày (Công văn số 4354/VP-KTN, ngày 31/10/2018).

 

http://baolangson.vn/uploads/2018/11/01/2.jpg

Ảnh minh họa  (baolangson.vn)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, UBND các huyện, thành phố và cơ quan có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 8108/BNN-KTHT ngày 17/10/2018. Theo đó, rà soát, đánh giá hoạt động của các HTX đã và đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để lập danh sách các HTX hoạt động yếu kém và ngừng hoạt động, xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn các HTX yếu kém và tạm ngừng hoạt động như củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ chủ chốt. Bên cạnh đó tạo điều kiện cho HTX tham gia các hoạt động công ích, thu hút doanh nghiệp để liên kết với HTX cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm cho HTX, tạo điều kiện để HTX khôi phục và ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh.

 

Đối với HTX nông nghiệp đã ngừng hoạt động lâu ngày cần tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện vận động, hỗ trợ và hướng dẫn các HTX này giải thể tự nguyện theo quy định.

 

Thùy Linh