Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 28/5 - 03/6/2018)

Thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tại trạm Km93+160, Quốc lộ 1. Thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018.

 

Thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tại trạm Km93+160, Quốc lộ 1

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành văn bản tại Công văn số 470/UBND-KTN, ngày 27/5/2018. Đồng ý bắt đầu thu giá từ ngày 01/6/2018 và mức thu như đề xuất của Nhà đầu tư, đảm bảo quy định tại Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải. UBND huyện Hữu Lũng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Công an tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn rà soát, thống nhất phạm vi, phương tiện được miễn giảm giá. Tuyên truyền rộng rãi, công khai, minh bạch về chủ trương đầu tư dự án theo hình thức BOT. Kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm đối với những đối tượng kích động, xuyên tạc, gây mất an ninh trật tự xã hội, gây ùn tắc ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông.

 

Thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 1915/VP-KGVX, ngày 29/5/2018. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp tiếp tục cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; xây dựng, phê duyệt danh mục nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng, định mức chi phí đào tạo, hỗ trợ cụ thể từng đối tượng. Tổ chức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với người lao động, người khuyết tật, lao động nữ theo quy định, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tăng cường cơ sở vật chất; kiểm tra, giám sát việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

 

Triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo”

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 1876/VP-KGVX, ngày 28/5/2018. Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố bảo đảm các điều kiện, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” theo yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Công văn số 5016/MTTW-BTT, ngày 22/5/2018. Cụ thể triển khai phong trào đến các đoàn viên, hội viên, cơ quan, đơn vị, tổ chức cộng đồng dân cư. Phối hợp tổ chức đánh giá, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào “Đoàn kết sáng tạo”.

 

Kiểm tra, rà soát các khu đất công và tài sản công trên đất để xem xét phương án đấu giá

 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại  Công văn số 1905/VP-KTTH, ngày 28/5/2018. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan rà soát các khu đất công và tài sản công trên đất thuộc thẩm quyền tỉnh quản lý nhưng sử dụng không hiệu quả, cần xử lý thông qua bán đấu giá và đề xuất phương án đấu giá cụ thể cho từng năm. UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch xử lý đất, tài sản công trên đất đối với các khu đất đã được UBND tỉnh chấp thuận; rà soát, tổng hợp các khu đất công sử dụng không hiệu quả, đề xuất phương án xử lý đấu giá.

 

Phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Hè Thu, Mùa 2018

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 1941/VP-KTN, ngày 31/5/2018. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố chủ động theo dõi, điều tra phát hiện và đánh giá tỷ lệ bệnh lùn sọc đen trên lúa Đông Xuân 2018 từ nay đến cuối vụ để có phương án phòng chống bệnh cho vụ Hè Thu, vụ Mùa 2018; khẩn trương hoàn thiện hệ thống bẫy đèn để giám sát rầy lưng trắng và thu mẫu rầy vào đèn giám định vius; hạn chế hoặc không đưa vào cơ cấu giống tại địa phương những giống lúa đã bị nhiễm bệnh lùn sọc đen, giống nhiễm rầy. Khi phát hiện lúa bị bệnh cần tổ chức khoanh vùng và áp dụng các biện pháp phòng trừ rầy, tiêu hủy nguồn bệnh kịp thời.

 

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5, ngày 30/5/2018

 

Ngày 30/5/2018, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp tháng 5, thảo luận, thống nhất các dự thảo: Báo cáo của UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018; các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách, Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2018. Các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018; về bổ sung kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2018; về bãi bỏ Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn; về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thưởng đối tập thể, cá nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa bàn tỉnh.