Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo triển khai công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai (Công văn số 1483 /VP-KTN, ngày 02/5/2018).

 

http://baochinhphu.vn/Uploaded/buithuhuong/2017_11_16/thien%20tai.jpg

Ảnh minh họa ( baolangson.vn)

Theo đó, các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ đầu tư công trình khắc phục hậu quả thiên tai sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, trung ương trong năm 2017 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc khắc phục thiệt hại trước mùa mưa lũ năm 2018 để ổn định sản xuất, đời sống của nhân dân, phát huy hiệu quả đầu tư.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra công tác triển khai hỗ trợ tại cấp cơ sở để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm nếu có; không để xảy ra tiêu cực, đảm bảo công khai, công bằng và minh bạch. Tổ chức tuyên truyền Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; làm tốt công tác định hướng sản xuất theo quy hoạch, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn khi xảy ra thiên tai để giảm thiểu thiệt hại.

Thùy Linh