Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Công văn số 1476/VP-NC, ngày 28/4/2018).

 

Kết quả hình ảnh cho phòng, chống tham nhũng

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 3564/VPCP-V.I ngày 18/4/2018 của Văn phòng Chính phủ . Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là các văn bản mới được ban hành trong năm 2017; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.

 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCTN trong phạm vi quản lý, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; kiên quyết loại bỏ những cán bộ tham nhũng ra khỏi bộ máy chính quyền, nhất là trong các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN. Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thùy Linh