Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tổng kết 5 năm thực hiện kết luận số 85-KL/TU, ngày 25/10/2013 của BTV TU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV TU khóa XIV về đổi mới tác phong, lề lối làm việc nâng cao chất lượng công tác trong các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang các

Ngày 24/4/2018, Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành kế hoạch số 64-KH/TU tổng kết 5 năm thực hiện kết luận số 85-KL/TU, ngày 25/10/2013 của BTV TU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV TU khóa XIV về đổi mới tác phong, lề lối làm việc nâng cao chất lượng công tác trong các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang các cấp trong tỉnh.

 

Người dân làm thủ tục tại Chi cục thuế thành phố Lạng Sơn (baolangson.vn)

Theo đó, tổng kết tập trung đánh giá làm rõ các nội dung chủ yếu sau: công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện kết luận số 85-KL/TU ở các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và nêu cách làm hay, sáng tạo; kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu trong kết luận số 85-KL/TU; đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện kết luận; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác ở các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang các cấp trong tỉnh thời gian tới và đưa ra các kiến nghị, đề xuất.

 

Cấp cơ sở tiến hành tổng kết xong trước ngày 15/5/2018. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh và tương đương tiến hành tổng kết xong trước ngày 25/5/2018. Cấp tỉnh tổ chức tổng kết trong tháng 6/2018.

Thùy Linh