Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tỉnh ủy Lạng Sơn chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 22/11/2017 về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, (Công văn số 897-CV/TU, ngày 09/5/2018).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí của tỉnh cần tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 23-KL/TW, chủ động cung cấp thông tin và tạo điều kiện để phóng viên các cơ quan báo chí hoạt động hiệu quả, đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt các Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến báo chí, xuất bản.

 

Công văn nêu rõ, các cơ quan báo chí của tỉnh phát huy tính chủ động, sáng tạo, dân chủ đi đôi với yêu cầu tuân thủ pháp luật trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong các cơ quan báo chí, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Chất lượng thông tin, tuyên truyền đảm bảo yêu cầu: Thời sự, chuẩn mực, công tâm, phong phú, hấp dẫn, sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới, coi trọng tính phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Tích cực đấu tranh góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội; phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ những người làm báo, xuất bản.

Khánh Ly