Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Lạng Sơn tăng 25 bậc trong xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017

Với tổng điểm 79.10, tỉnh Lạng Sơn tăng 25 bậc, từ vị trí thứ 52 so với cả nước vào năm 2016 vươn lên vị trí thứ 27 trong năm 2017. Đây là kết quả đưa ra tại Hội nghị công bố PAR INDEX năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 do Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức vào sáng ngày 02/5/2018.

 

 

Trong năm 2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh tổ chức thực hiện công tác CCHC thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo như: Chỉ thị về tăng cường thực hiện công tác CCHC tỉnh giai đoạn 2017-2020, Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC; nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo… Ngoài ra, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC, công tác kiểm soát TTHC tại 09 cơ quan, đơn vị. Tiến hành kiểm tra tại 4 cơ quan, đơn vị về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện những hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, phương hướng khắc phục trong triển khai thực hiện các nội dung công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.

 

Công tác cải cách tổ chức bộ máy, biên chế được quan tâm, chỉ đạo, tăng cường thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 351 người (kỳ I và kỳ II năm 2017). Hệ thống chính sách, pháp luật của tỉnh tiếp tục được hoàn thiện, UBND tỉnh đã xem xét ban hành 87 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), các văn bản QPPL được ban hành theo kế hoạch, đúng quy định và được cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản QPPL. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản thực hiện kịp thời, qua đó, đã phát hiện các quy định trái pháp luật, chồng chéo hoặc không còn phù hợp, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị biện pháp khắc phục.

 

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, các thủ tục hành chính (TTHC) cơ bản thực hiện đảm bảo đúng thời gian. Kết quả, tại cấp tỉnh đã tiếp nhận 26.819 hồ sơ TTHC, trong đó, đã giải quyết 26.607 thủ tục; cấp huyện tiếp nhận 36.466 hồ sơ TTHC trong đó, đã giải quyết 35.987 thủ tục. Công tác rà soát quy định, TTHC được tiến hành rà soát theo trọng tâm, không rà soát tràn lan, tránh lãng phí. Việc ứng dụng Công nghệ thông tin và áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cơ bản đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước và phục vụ nhu cầu của cá nhân, tổ chức đến liên hệ giải quyết TTHC. 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2 được cung cấp trên Cổng/trang thông tin điện tử. Hệ thống Văn phòng điện tử được trang bị cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và mở rộng đến 225/226 xã, phường, thị trấn; cấp trên 4.000 hộp thư điện tử và 83 chứng thư số, chữ ký số cho tổ chức và cá nhân phục vụ xác thực văn bản điện tử và kê khai bảo hiểm điện tử và thuế điện tử.

Khánh Ly