Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan, (Công văn số 1556/VP-KGVX, ngày 04/5/2018).

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 1621/BVHTTDL-BQTG về việc thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ. Cụ thể, tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, Nghị định số 22/2018/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan. Tổ chức các hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân; thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định pháp luật, giám sát hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương, tạo điều kiện hỗ trợ các tổ chức này thực hiện quyền do pháp luật quy định tại Chỉ thị số 36/2008 ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

Khánh Ly