Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018, (Công văn số 1501/VP-KTN, ngày 02/5/2018).

 

 

Nguồn: Internet

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở  Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu và hướng dẫn tại Công văn số 2058/BTNMT-TCBHĐVN ngày 23/4/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam. Từ tháng 4 đến hết tháng 6/2018 đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018, chú trọng các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng, xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết các vấn đề về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.

 

Căn cứ Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018 trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị nội dung, tài liệu hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện theo quy định.

Khánh Ly