Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018

Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện thành phố tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại và nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018 (Công văn số 417/UBND-NC ngày 10/5/2018).

 

Tổng quan Chỉ số PAPI toàn quốc năm 2016. Ảnh: www.moha.gov.vn

Theo đó, yêu cầu báo cáo rõ kết quả thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2017 và những năm tiếp theo; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; tích cực tham mưu cho Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương về các nội dung có liên quan đến Chỉ số PAPI. Nghiên cứu kết quả trả lời các câu hỏi của người dân liên quan lĩnh vực ngành, địa phương quản lý, chủ động xây dựng các giải pháp khắc phục trước thời gian Dự án PAPI triển khai (khoảng cuối tháng 5 hằng năm); UBND các huyện, thành phố quan tâm củng cố, kiện toàn, thành lập, từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

 

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên, gửi Sở Nội vụ (trước ngày 25/5/2018) để báo cáo UBND tỉnh./.

 

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng UNDP công bố. Chỉ số xếp hạng PAPI của tỉnh Lạng Sơn năm 2016 và năm 2017 đều nằm trong Nhóm đạt điểm thấp nhất (năm 2016 xếp thứ 51/63; năm 2017 xếp thứ 52/63 tỉnh, thành phố).

 

Ngay sau khi công bố kết quả PAPI năm 2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 17/7/2017 về nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2017 và những năm tiếp theo; trong đó, đã đề ra nhiều giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, sự triển khai vào cuộc của các cơ quan, đơn vị và hệ thống chính trị ở cấp huyện có liên quan đến các nội dung Dự án PAPI phỏng vấn người dân không đáp ứng được mục đích, yêu cầu của UBND tỉnh.

 

 Phương Linh