Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 8/2018

Ngày 28/8/2018, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8/2018. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

 

Quang cảnh phiên họp

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình. Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả nổi bật, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát nhiệm vụ năm 2018, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thể hiện rõ trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thời gian tới yêu cầu các sở, ngành rà soát lại các chỉ tiêu tăng trưởng đối chiếu với chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, chủ động các phương án phòng chống thiên tai, lụt bão, phòng chống dịch bệnh khi giao mùa, quyết liệt trong giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách…, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, có nhiều giải pháp cụ thể phấn đấu thu ngân sách đạt chỉ tiêu đề ra. Đồng thời chuẩn bị tốt cho Đại hội TDTT toàn tỉnh sắp diễn ra; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tăng cường nắm bắt tình hình an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông...  Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, hoàn thiện báo cáo.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Đối với dự thảo Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khối phố do Sở Nội vụ trình, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cần nghiên cứu đề xuất chế độ chính sách cho các đối tượng, Sở Tài chính phối hợp với các huyện xây dựng hướng dẫn cụ thể đối với kinh phí hoạt động, thống nhất mỗi huyện chọn ít nhất 3 xã thí điểm thực hiện Đề án, không quy định cứng đối với các chức danh nhằm tạo sự chủ động cho cấp huyện, cấp xã. Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện Đề án trình UBND tỉnh trước ngày 10/9/2018.

 

Về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn (thay thế Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh) yêu cầu Sở Nội vụ rà soát lại các điều khoản còn mâu thuẫn, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện dự thảo.

 

Đối với dự thảo Báo cáo của BTV Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 27/3/2008 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tăng cường quản lý trật tự, vệ sinh môi trường và Kết luận số 71-KL/TU ngày 22/3/2013 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU đề nghị các cơ quan nghiên cứu, góp ý bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng.

 

Thùy Linh