Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 5/2018

Ngày 14/5/2018, UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 5 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận và góp ý vào 9 dự thảo do Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính trình.

 

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe các ý kiến góp ý, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận thống nhất dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, tại dự thảo tờ trình UBND tỉnh đề nghị bỏ phần 5 về những đề xuất xin ý kiến. Về dự thảo quy định kèm theo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung của dự thảo, giữ nguyên mức phân bổ vốn đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các xã khu vực 2 có thôn đặc biệt khó khăn và quy định tại khoản 3, điều 2 quy định về điều chuyển vốn cho huyện khác để nâng cao tinh thần trách nhiệm sử dụng nguồn vốn. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại phụ lục đảm bảo chặt chẽ, thống nhất và tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Phiên họp cũng thảo luận về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đối với nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu điều chỉnh căn cứ thứ 4 tại dự thảo Quyết định; cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung của dự thảo quy định, thống nhất mỗi cấp chỉ thành lập một Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, cần quy định việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện cụ thể, rõ ràng như đối với cấp tỉnh. 

 

Các đại biểu đã nghe và thảo luận dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bổ sung thêm mảng an ninh quốc phòng trong sự cần thiết phải điều chỉnh Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, thống nhất tên đề án và nội dung dự thảo quyết định gồm điều chỉnh phạm vi quy mô theo hướng động và mở, điều chỉnh lại các khu chức năng, bộ máy khu kinh tế cửa khẩu, cơ chế chính sách vừa xây dựng vừa đề xuất để phát huy được tối đa lợi thế khu kinh tế của khẩu. Đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Quyết định.

 

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh, sau các ý kiến góp ý của các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với các nội dung dự thảo đề xuất của sở Tài Chính; đề nghị bỏ căn cứ Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ tại dự thảo Nghị quyết; đồng thời yêu cầu dự thảo tờ trình của UBND tỉnh phải thể hiện quan điểm ngắn gọn, phù hợp với quy định của Trung ương và điều kiện của địa phương.

 

Cuộc họp đã thảo luận dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh. Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung dự thảo; yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với cơ quan liên quan rà soát lại dự thảo, có đánh giá đối tượng bị tác động khi thay đổi quy định từ đó xây dựng các nội dung cần điều chỉnh theo hướng phù hợp với với điều kiện thực tế.

 

Cuộc họp đã thảo luận, góp ý về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống trên địa bàn tỉnh. Kết luận nội dung này, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất đối với 2 loại phí, lệ phí trên, yêu cầu xây dựng dự thảo theo đúng quy định của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; đồng thời đề nghị Sở Tài chính rà soát, hoàn thiện các tờ trình.

 

Cuộc họp cũng đã góp ý về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh. Đối với nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận thống nhất theo đề xuất của Sở Tài chính về tăng mức học phí tại các cơ sở giáo dục công lập, trong nội dung cần ghi rõ lộ trình, thời điểm tăng học phí theo quy định. Đồng thời giao Sở Giáo dục và Đào tạo khảo sát, đánh giá để xây dựng điều chỉnh tiếp lộ trình tăng học phí phù hợp với điều kiện thực tế.

 

Tại dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo, đề nghị Sở Tài Chính tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa dự thảo.

 

Thùy Linh