Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10 năm 2018

Ngày 17/10/2018, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2018. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

 

Các đại biểu tham dự tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2018

 

Tại phiên họp đã thảo luận, thống nhất 8 nội dung trình.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

 

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, đây là một nội dung rất quan trọng nhằm ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn, với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, đồng thời thay thế các chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư đã hết hiệu lực, không còn phù hợp. UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện văn bản, trong đó bổ sung thêm định mức trong nội dung hỗ trợ công trình kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào dự án; xác định cụ thể về điều khoản chuyển tiếp, về mốc thời gian của các dự án được hưởng chính sách của nghị quyết này.

 

Với dự thảo Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, làm rõ hơn quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức, bộ máy, thẩm quyền của Trung tâm; về chế độ của các bộ phận thực hiện theo quy định hiện hành; đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện phân cấp một số nội dung phù hợp; bên cạnh đó, rà soát kỹ lưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị để đầu tư cho Trung tâm sát với nhu cầu thực tiễn, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

 

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về đề án đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn các huyện: Cao Lộc, Đình Lập, Văn Quan, thành phố Lạng Sơn, thống nhất thông qua nội dung của dự thảo, trong đó cần thống nhất về tên kết cấu mặt đường, khẩn trương bổ sung tên tuyến đường nội bộ Khu dân cư nam thành phố Lạng Sơn.

 

Đồng ý chủ trương ban hành Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; đề nghị Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến, xác định rõ máy móc, thiết bị chuyên dùng phù hợp với đối tượng sử dụng, tiêu chuẩn định mức, chủng loại, có khung giá tối đa; ưu tiên các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng dành cho các đơn vị sự nghiệp sử dụng trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

 

Thống nhất thông qua dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bãi bỏ một phần Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 và Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh; thay thế Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

 

Nhất trí với nội dung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động của tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có báo cáo riêng đánh giá về việc thực hiện Nghị quyết 97/2012/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh để có căn cứ đánh giá sâu hơn về hoạt động này.

 

Với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ đối với người cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh, tạm thời chưa ban hành, trong khi chờ văn bản hướng dẫn của Trung ương, các mức đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ được thực hiện theo quy định hiện hành.

 

Đối với Dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế,  các sở, ngành có ý kiến bằng văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo tổng hợp, hoàn thiện, trình UBND xem xét./.

 

Bích Diệp