Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10 (kỳ 2)

Ngày 30/10/2018, UBND tỉnh tổ chức họp thường kỳ tháng 10/2018 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Các đại biểu dự họp

 

Tại phiên họp đã nghe, thảo luận về các dự thảo: Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng và cả năm 2018; báo cáo tình hình đầu tư công, thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018. Các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về: mức phân bổ, một số nội dung, mức chi bảo đảm an toàn giao thông, mức chi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương, quy định nội dung, mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Lạng Sơn lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế, danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2019, danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2019.

 

Đồng thời, nghe dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về: sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đảng về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, về kết quả công tác đối ngoại năm 2018, chương trình năm 2019; Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc đăng ký nội dung Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận

 

Sau khi nghe các dự thảo và ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

 

Đối với tình hình kinh tế - xã hội tỉnh năm 2018, đồng chí Chủ tịch đánh giá: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh quyết liệt, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực với tinh thần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, có sự phân cấp trong công tác điều hành; tỉnh đã có nhiều nội dung chỉ đạo quan trọng, mang tính chiến lược, dài hạn trong năm 2018, đã chủ động làm việc với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương để kiến nghị, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Kết quả, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều tăng trưởng tích cực. Bên cạnh đó còn nhiều hạn chế, khó khăn cần tập trung khắc phục. Năm 2019, thống nhất chủ đề hành động là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”; chú trọng tới nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong 02 tháng còn lại của năm, các cấp, ngành cần tập trung thực hiện quyết liệt, có các giải pháp cụ thể, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch ở mức cao. Yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, cập nhật số liệu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

 

Về kế hoạch đầu tư công năm 2019, yêu cầu cơ quan soạn thảo bổ sung các trường mầm non trên địa bàn tỉnh hiện chưa có cơ sở riêng vào danh mục đầu tư và xem xét quy hoạch cụm công nghiệp Hữu Lũng.

 

Đối với công tác thu ngân sách, trong năm 2019 cần tập trung nghiên cứu, xây dựng, triển khai các giải pháp tăng thu, cơ cấu lại nguồn thu, đặc biệt là các khoản thu từ đất, thực hiện việc giao dự toán thu, chi ngân sách sát với thực tế.

 

Với Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về: sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đảng về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giao các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, góp ý, gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp trước ngày 05/11/2018.

 

Phiên họp cũng thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh đã trình tại cuộc họp./.

 

Phương Linh