Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2018

Ngày 14/6/2018, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì phiên họp.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận các nội dung của cuộc họp 

 

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sơ kết 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình. Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Nghị quyết Trung ương 7 là một nội dung lớn, có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, 10 năm qua cấp ủy chính quyền các cấp và người dân đã tập trung trí tuệ, nguồn lực nỗ lực thực hiện nên đã đạt được kết quả tích cực. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, rà soát lại số liệu, biên tập báo cáo gọn hơn, so sánh số liệu, phân định rõ số liệu của vùng nông thôn; nội dung đánh giá cần thể hiện rõ kết quả đạt được về nhận thức vai trò, vị trí, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông thôn, nông dân, về cơ sở hạ tầng, mô hình sản xuất và đối chiếu so sánh với các mục tiêu. Từ 05 bài học kinh nghiệm trong Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015 và những khó khăn hạn chế đã được chỉ ra, trong thời gian tới cần tập trung vào 03 nhiệm vụ chủ yếu gồm: Tổ chức lại mô hình sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm; văn hóa, y tế, giáo dục; môi trường đảm bảo. Cơ quan soạn thảo khẩn trương hoàn thiện sớm báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

 

Quang cảnh cuộc họp

 

Về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II do Sở Xây dựng trình. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố Lạng Sơn, đến nay đã đạt 05 tiêu chí với số điểm là 87,38/100. Đồng chí đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Lạng Sơn tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí, phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế để xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Đồng thời, đồng ý thông qua dự thảo để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

 

Dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 74-KL/TU, ngày 15/5/2013 của BTVTU về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 03/4//2009 về lãnh đạo triển khai, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng - Lạng Sơn do Ban Quản lý Khu KTCK trình. Trên cơ sở các ý kiến phân tích, đánh giá của các đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu toàn diện các ý kiến đóng góp tập trung vào 7 nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 74, bổ sung đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý quy hoạch, thu phí bến bãi cửa khẩu, kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, dự báo đánh giá tình hình, xây dựng hệ thống bảng biểu để làm nổi bật kết quả đạt được. Về nhiệm vụ, giải pháp bám sát Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt. Ban Quản lý Khu KTCK phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo trình BTVTU vào kỳ họp tháng 7/2018.

 

Phiên họp cũng cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về Đề án nhập xã Lục Thôn vào thị trấn Lộc Bình, nhập xã Xuân Lễ với xã Bằng Khánh thuộc huyện Lộc Bình; nhập xã Hữu Vĩnh vào thị trấn Bắc Sơn thuộc huyện Bắc Sơn. Về nội dung này, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh cần thiết sáp nhập  để phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục nghiên cứu, nêu rõ lý do về quy mô, diện tích tự nhiên, dân số, làm rõ cơ sở pháp lý, đánh giá kỹ thực trạng, tác động và ưu điểm của việc sáp nhập, đề xuất giải pháp, phương án, lộ trình thực hiện, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân...

 

Phiên họp cũng dành thời gian thảo luận và cơ bản thống nhất thông qua các dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh do các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ trình để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp tới.

 

Khánh Ly