Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tháng 01 năm 2020: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 1.480 hồ sơ

Trong tháng 01 năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 1.480 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 1.476 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,73%).

 

New Picture (51).png

Hoạt động giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Trong tháng, Trung tâm đã phối hợp với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện có hiệu quả việc đưa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (gồm 09 TTHC của Bảo hiểm xã hội tỉnh và 07 TTHC của Công an tỉnh).

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong tháng 01/2020 là 2.216 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang là 408 hồ sơ, tiếp nhận mới là 1.808, tiếp nhận trực tuyến 387 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 21,40%), tiếp nhận trực tiếp 1.402 hồ sơ (chiếm 77,54%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 19 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 1,06%); thực hiện trả kết quả 1.480 hồ sơ, trong đó có 686 hồ sơ trước hạn (chiếm tỷ lệ 46,35%), 790 hồ sơ đúng hạn (chiếm tỷ lệ 53,38%), 04 hồ sơ trả trễ hẹn (chiếm tỷ lệ 0,27%); trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 85 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 5,75%). Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Giao thông Vận tải 499 hồ sơ, Kế hoạch và Đầu tư 259 hồ sơ, Công an tỉnh 192 hồ sơ, Bảo hiểm xã hội tỉnh 185 hồ sơ… Trong tháng có 525 lượt người dân, tổ chức đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó đánh giá Rất hài lòng: 508 lượt (chiếm 96,76%), Hài lòng: 17 lượt (chiếm 3,24%).

 

Các hồ sơ nộp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh được tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo đúng quy trình quy định, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận có đầy đủ các thông tin, đủ điều kiện để các sở, ngành thụ lý, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

 

Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc nội quy làm việc; nắm vững và thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng đúng quy định.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, đồng thời có các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.

 

Bùi Đức Trung