Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 13/01 đến ngày 19/01/2020)

Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành tỉnh năm 2020; Phê duyệt nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019; Xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 101-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2020; Kế hoạch đấu tranh phòng ngừa các hàn

Ban biên tập UBND Tỉnh Tue, 21/01/2020 - 09:28
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 23/12 đến ngày 29/12/2019)

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12/2019; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019; Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/1.000; Điều chỉnh kế hoạch phân b

Ban biên tập UBND Tỉnh Mon, 30/12/2019 - 14:07
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 16/12 đến ngày 22/12/2019)

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới sử dụng vốn dự phòng 10% ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các hợp tác xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Tràng Định; Công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn n

Ban biên tập UBND Tỉnh Tue, 24/12/2019 - 08:08
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 09/12 đến ngày 15/12/2019)

UBND tỉnh họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; Công nhận các xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2019; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử

Ban biên tập UBND Tỉnh Mon, 16/12/2019 - 14:41
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 25/11 đến ngày 01/12/2019)

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Mon, 02/12/2019 - 14:05
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 18/11 đến ngày 24/11/2019)

UBND tỉnh họp thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2020 để thực hiện Dự án LRAMP; Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019; Phê duyệt đề cương và dự toán Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035; Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Thực hiện nghiêm túc các giải ph

Ban biên tập UBND Tỉnh Mon, 25/11/2019 - 18:09
Subscribe to Chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần