Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc ngành tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019, (Công văn số: 173/SNN-TSKTTH, ngày 19/02/2019).

 

Wed, 20/02/2019 - 16:37
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 14/2/2019 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi.

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Wed, 20/02/2019 - 16:25
Triển khai các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh, (Công văn số 587/VP-KTTH, ngày 19/02/2019).

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Wed, 20/02/2019 - 16:24

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ; Chương trình hành động số 96-CTr/TU ngày 17/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. (Kế hoạch số: 42/KH-UBND, ngày 20/02/2019).

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh