Skip to main content

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2030

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Trưởng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2030 (Công văn số 2540/VP-KT, ngày 25/6/2020).

 

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Theo đó, các sở, ngành liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh; chủ động hướng dẫn các nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ, đảm bảo thực hiện theo tiến độ đã cam kết; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia tiếp nhận quản lý, đầu tư xây dựng chợ.

 

UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ nông thôn và chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi mô hình quản lý chợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, khai thác kinh doanh và đầu tư xây dựng; thực hiện công tác hỗ trợ đầu tư xây dựng sau khi công trình chợ hoàn thiện và đưa vào sử dụng, khai thác kinh doanh

 

Thùy Linh