Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công nhận điểm du lịch Chùa Tiên - Giếng Tiên

Ảnh minh họa

UBND tỉnh vừa quyết định công nhận Chùa Tiên - Giếng Tiên là điểm du lịch, địa chỉ: khối Hoàng Hoa Thám, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, (Quyết định số 1215/QĐ-UBND, ngày 29/6/2020).

 

UBND thành phố Lạng Sơn chỉ đạo đơn vị quản lý điểm du lịch tổ chức công bố điểm du lịch được công nhận; thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Luật Du lịch và các quy định hiện hành. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn quản lý, khai thác, thực hiện quản lý nhà nước về du lịch đối với điểm du lịch Chùa Tiên - Giếng Tiên.

 

 Thùy Linh