Skip to main content

Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai  đoạn 2020 - 2025

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 (Kế hoạch số: 113/KH-UBND ngày 29/6/2020).

 

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Kế hoạch đưa ra một số mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2025:  số trường mầm non, phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh tăng thêm 05 trường (trong đó 03 trường mầm non, 01 trường tiêu học, 01 trường trung học cơ sở), nâng tổng số cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn tỉnh lên 13 trường (ngoài ra duy trì và phát triển số cơ sở mầm non/nhóm lớp độc lập); có ít nhất 18 trường mầm non, phổ thông công lập thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính với mức độ tự chủ ít nhất 30% chi thường xuyên, trong đó mỗi huyện có ít nhất 01 trường, riêng thành phố Lạng Sơn có ít nhất 06 trường và cấp THPT có 02 trường. Tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học... ngoài công lập gắn với tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động này trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025, tăng thêm 10 trung tâm ngoại ngữ, tin học ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.  Hằng năm, mỗi trung tâm học tập cộng đồng mở được ít nhất 05 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề ngắn hạn cho Nhân dân dưới hình thức xã hội hóa. Tiếp tục kêu gọi Nhân dân hiến đất mở rộng cơ sở giáo dục; huy động nguồn lực xã hội hóa giáo dục phục vụ cho việc dạy và học./.

 

Hằng Chi