Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND, ngày 29/5/2020 thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục đích là để mọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân nắm vững đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng, huy động LLDBĐV, những vấn đề cơ bản của Luật, làm chuyển biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với chiến lược xây dựng LLDBĐV hùng hậu, có chất lượng cao trong tình hình mới.

 

Theo kế hoạch, các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm sưu tập, biên soạn tài liệu, đề cương tuyên truyền Luật LLDBĐV và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp (sotp.langson.gov.vn) để khai thác, sử dụng, phối hợp rà soát và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến Luật LLDBĐV để đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với các quy định của Luật. Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh triển khai thực hiện pháp luật về dự bị động viên. Đồng thời, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác./.

 

Khánh Ly