Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

UBND tỉnh phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tại Quyết định số 974/QĐ-UBND, ngày 25/5/2020.

 

D:\DOCUMENT\Luu Destop\tải xuống (5).jpg

Theo đó, thủ tục hành chính cấp tỉnh: 45 thủ tục hành chính (TTHC), thuộc các lĩnh vực: thú y 9 TTHC, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 01 TTHC, kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn 01 TTHC, bảo vệ thực vật 5 TTHC, thủy lợi 15 TTHC, lâm nghiệp 13 TTHC, quản lý công sản 01 TTHC.

 

TTHC cấp huyện: 11 TTHC, thuộc các lĩnh vực: quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 3 TTHC, kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn 01 TTHC, thủy lợi 5 TTHC, lâm nghiệp 2 TTHC.

 

TTHC cấp xã: 3 TTHC thuộc lĩnh vực thủy lợi.

 

Thùy Linh