Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND, ngày 20/5/2020 thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

 

http://baolangson.vn/uploads/2018/10/03/2-1.jpg

Kiểm tra công tác quản lý đất đai (baolangson.vn)

Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: tiếp tục có ý kiến góp ý hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai; thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; tổ chức thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thực hiện định giá đất, khai thác nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội; xác định địa giới hành chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; kiện toàn, nâng cao trình độ, năng lực bộ máy làm công tác quản lý đất đai, đô thị; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất.

 

Thùy Linh