Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông lâm trường

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông lâm trường (Kế hoạch số 86/KH-UBND, ngày 21/5/2020).

 

http://baochinhphu.vn/Uploaded/hoangtrongdien/2020_01_08/1567826116-quan-ly-dat.jpg

Ảnh minh họa (Internet)

Mục tiêu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường, đảm bảo đất phải có chủ thực sự; giải quyết căn bản, chấm dứt tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng, phá rừng lấy đất sản xuất, dẫn tới mất rừng, suy thoái rừng và sa mạc hóa; giai đoạn 2020 - 2025 giải quyết dứt điểm tình trạng dân di cư tự do, phấn đấu trên địa bàn không có trường hợp di dân tự do, hoàn thành dứt điểm các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do đang thực hiện dở dang.

 

Để hoàn thành mục tiêu trên cần tập trung thực hiện các giải pháp như: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức; rà soát, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách; phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thực hiện an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đồng thời huy động, ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện.

 

Thùy Linh