Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kết quả thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, để chính sách hỗ trợ kịp thời đến đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác phối hợp, tổ chức tốt công tác tuyên truyền và tiến hành rà soát, thẩm định, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện hưởng để phê duyệt theo quy định.

 

Kết quả, tính đến hết ngày 12/5/2020, toàn tỉnh đã chi trả cho các nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 193 nghìn đối tượng, tổng kinh phí chi trả trên 161 tỷ đồng, đạt 98,4%. Có 07 huyện đã chi đạt trên 99%, 02 huyện đạt trên 98%, 02 huyện đạt trên 96%, trong đó có 03 huyện đạt cao nhất gồm: huyện Hữu Lũng, huyện Đình Lập và Văn Lãng. Các nhóm đối tượng còn lại, các cơ quan, đơn vị đang tích cực khẩn trương rà soát, thẩm định trình phê duyệt theo quy định, đảm bảo các đối tượng đã rà soát, đủ điều kiện hưởng được hỗ trợ đầy đủ, kịp thời./.

 

Bích Diệp

Nguồn: Báo cáo số 187/BC-UBND, ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh