Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 04/5 đến ngày 10/5/2020)

Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2020; Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan, đơn vị và người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2020; Sửa đổi khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018; Kế hoạch Tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2020 – 2021; Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia 

                                        

UBND tỉnh vừa công nhận (số 794/QĐ-UBND ngày 06/5/2020) Trường Trung học cơ sở xã Mai Sao, huyện Chi Lăng đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2; Trường Trung học phổ thông Cao Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1; Trường Tiểu học xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1; Trường Tiểu học xã Châu Sơn, huyện Đình Lập đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1; Trường Mầm non Hùng Sơn, huyện Tràng Định đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1. Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 05 năm.

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

UBND tỉnh vừa Quy định (số 771/QĐ-UBND ngày 05/5/2020) chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Theo đó, Chi cục Phát triển nông thôn là tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; kinh tế trang trại; kinh tế hộ; quy hoạch và bố trí, ổn định dân cư, di dân tái định cư; phát triển nông thôn; an sinh xã hội nông thôn; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; cơ điện nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn.

 

Về Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Chi cục có Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng. Các phòng chuyên môn thuộc Chi cục, có các phòng: Phòng Hành chính, tổng hợp; Phòng Ngành nghề nông thôn và bố trí dân cư. Các phòng thuộc Chi cục, có Trưởng Phòng và 01 Phó Trưởng Phòng.

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

UBND tỉnh vừa Quy định (số 773/QĐ-UBND ngày 05/5/2020) chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Theo đó, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh; chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối tại địa phương.

 

Về cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Chi cục có Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng. Các phòng chuyên môn thuộc Chi cục, có các phòng gồm: Phòng Hành chính, tổng hợp; Phòng Quản lý chất lượng. Các phòng thuộc Chi cục, có Trưởng Phòng và 01 Phó Trưởng Phòng.

 

Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2020    

                                                                                        

UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 792/QĐ-UBND ngày 06/5/2020) nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2020 gồm: 13 chỉ tiêu, trong đó: Sở Ngoại vụ 01 chỉ tiêu; Sở Khoa học và Công nghệ 03 chỉ tiêu; Sở Tư pháp 02 chỉ tiêu; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 05 chỉ tiêu; Văn phòng UBND tỉnh 02 chỉ tiêu.

 

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn các sở, ngành tổ chức, triển khai công tác tuyển dụng viên chức năm 2020. Thủ trưởng các sở, ngành có nhu cầu tuyển dụng tổ chức tuyển dụng, quyết định tuyển dụng viên chức: trước ngày 01/10/2020.

 

Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025

 

UBND tỉnh vừa ban hành (số 25/2020/QĐ-UBND ngày 06/5/2020) định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 được hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025.

 

Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan, đơn vị và người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2020

 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (số 791/QĐ-UBND ngày 06/5/2020) nhu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan, đơn vị và người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2020 gồm 58 chỉ tiêu, trong đó: Các Sở, ban, ngành 38 chỉ tiêu; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 19 chỉ tiêu; Các Hội có tính chất đặc thù 01 chỉ tiêu.

 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm niêm yết công khai nhu cầu tuyển dụng công chức của cơ quan, đơn vị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại trụ sở làm việc.

 

Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thông báo công khai điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức theo quy định. Báo cáo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 theo quy định.

 

Sửa đổi khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018

 

UBND tỉnh vừa sửa đổi (số 765/QĐ-UBND ngày 04/5/2020) khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 .

 

Theo đó, thực hiện hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II  trước ngày 11/7 và kết thúc năm học trước ngày 15/7; Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở  trước ngày 31/7. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8.” Khung kế hoạch thời gian năm học sửa đổi tại Quyết định này được áp dụng đối với năm học 2019 - 2020.

 

Kế hoạch Tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2020 - 2021

 

Nhằm tuyển chọn những học sinh phù hợp với trình độ cấp học trên cơ sở bảo đảm giáo dục toàn diện và thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh vừa ban hành (số 75/KH-UBND ngày 06/5/2020) Kế hoạch Tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2020 - 2021.

 

Theo đó, Thực hiện việc tuyển sinh vào lớp 6 cấp THCS, lớp 6 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở, phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông theo phương thức xét tuyển.

 

Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên biệt theo 03 phương thức: tuyển thẳng, xét tuyển và thi tuyển.

 

Thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT dân tộc nội trú tỉnh, các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT: Bình Gia, Lộc Bình, Tràng Định với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 300 học sinh, thực hiện theo 2 phương thức: tuyển thẳng và thi tuyển.

 

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Chu Văn An với 09 lớp khối 10, số lượng 325 học sinh, phương thức tuyển sinh được chia làm 02 vòng, vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định; vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1.

 

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã

 

Nhằm nắm bắt kịp thời những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh vừa ban hành (số 76/KH-UBND ngày 09/5/2020) Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

 

Theo đó, dự kiến tổ chức ngày 18/5/2020, bằng hình thức Hội nghị trực tuyến giữa UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã, Hiệp Hội doanh nghiệp, các Hội doanh nghiệp và đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu tham gia sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.