Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông

UBND tỉnh phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 561/QĐ-UBND, ngày 06/4/2020).

 

Ảnh minh họa

Mục tiêu đến năm 2025: Tỷ lệ nhà giáo và CBQL giáo dục mầm non đạt chuẩn đào tạo hoặc đang được đào tạo để đạt chuẩn trên 97%; tỷ lệ nhà giáo và CBQL giáo dục tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn đào tạo hoặc đang được đào tạo để đạt chuẩn trên 90%; 100% nhà giáo và CBQL cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, giáo viên dạy văn hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tham gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình tại Nghị quyết số 51/2017/QH14.

 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 06/4/2020./.

 

Bích Diệp