Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đất

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đất (Công văn số 279/UBND-KTN, ngày 26/3/2020).

 

 

Ảnh minh họa

 

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện khảo sát chi tiết, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý ô nhiễm, cải tạo phục hồi môi trường đối với các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật chưa được xử lý trên địa bàn tỉnh; rà soát, cập nhật, tổng hợp thông tin các khu vực phải đánh giá, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường đất, ô nhiễm tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ để tổng hợp, đánh giá xác định loại hình, mức độ, phạm vi ô nhiễm. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc triển khai thực hiện./.

 

Bích Diệp