Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND chỉ đạo thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực xây dựng

UBND tỉnh vừa có chỉ đạo về tổ chức thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 83/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng (Công văn số 265/UBND-KTN ngày 24/3/2020).

 

E:\anh minh hoa\15.7.15.JPG

Ảnh minh họa

Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố nâng cao chất lượng quy hoạch; rà soát các loại quy hoạch đô thị, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét chủ trương lập các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo hướng hoàn thành phê duyệt đồng bộ và phủ kín 100% các đô thị trong thời gian từ nay đến hết năm 2021; kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch; rà soát đánh giá và xử lý các quy hoạch bị điều chỉnh sai quy định hoàn thành trong tháng 3/2020; rà soát, lồng ghép các nội dung quy hoạch không gian xây dựng ngầm, không gian trên cao trong các đồ án quy hoạch đô thị.

 

Khẩn trương triển khai lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2035, trình UBND tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và thúc đẩy việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, phát triển một số loại hình bất động sản.

 

Tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động xây dựng và ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm trong xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra./.

 

Phương Linh