Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Thủ tướng Chính phủ  ban hành hành Chỉ thị về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng (CM) trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, (Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 24/3/2020).

 

Ảnh minh họa

Chỉ thị nêu rõ, để kịp thời bổ sung, điều chỉnh và thực thi đồng bộ các chính sách nhằm tri ân và nâng mức sống cả về vật chất và tinh thần, sức khỏe, giáo dục, văn hóa của người dân và bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ, giáo dục và phát huy các giá trị lịch sử CM của chiến khu ATK CM thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương nghiên cứu bổ sung chính sách, tiếp tục thực hiện Chương trình 135 cho tất cả các xã ATK CM và các chính sách hiện hành liên quan đến đối tượng thụ hưởng là xã ATK, vùng ATK CM.

 

UBND các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống của quê hương, các xã ATK, vùng ATK CM. Quan tâm bố trí nguồn lực để xây dựng các công trình, dự án tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở các xã ATK CM. Tạo điều kiện thu hút đầu tư, giải quyết công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại các xã ATK, vùng ATK CM. Xây dựng quy chế quản lý, bảo tồn phát huy giá trị các di tích lịch sử sau khi được công nhận xã ATK, vùng ATK CM./.

 

Khánh Ly