Skip to main content

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học (Công văn số:1108/VP-KTN, ngày 25/03/2020).

 

(Ảnh minh họa. Nguồn Internet)

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1965/BNN-TY ngày 18/3/2020.

 

Các huyện, thành phố thành lập các tổ công tác gồm các cán bộ kỹ thuật trực tiếp để tổ chức rà soát, công bố hết bệnh dịch tả lợn Châu Phi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người chăn nuôi đẩy mạnh việc tái đàn, tăng đàn lợn theo nguyên tắc bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất lợn giống tại địa phương tăng cường việc nhân giống, cung ứng lợn giống có chất lượng. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở; tránh tình trạng găm lợn, đẩy giá tăng cao quá mức, bảo đảm hoài hòa lợi ích của người chăn nuôi, người phân phối, cung ứng dịch vụ và người tiêu dùng.

 

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Lạng Sơn chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn ưu tiên người chăn nuôi bị thiệt hại vì bệnh dịch tả lợn Châu Phi được vay vốn để khôi phục sản xuất, tái đàn lợn, mở rộng mô hình chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh./.

 

Hoàng Loan